Disclaimer

Toepasselijkheid van deze disclaimer
Door de website en/of app van www.jasa.nl of een andere aan JASA Packaging Systems B.V. (hierna te noemen “JASA”) gelieerde website en/of app te bezoeken en/of de op of via deze website en/of app aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van mogelijke tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en/of app en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de JASA website en/of app
De informatie op deze website en/of app is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website en/of app worden ontleend. Hoewel JASA de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en/of app en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. JASA garandeert evenmin dat de website en/of app foutloos en/of ononderbroken zal functioneren. JASA wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website en/of app uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer JASA links naar websites en/of apps van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website en/of apps aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. JASA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van website en/of apps waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website en/of app. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken
JASA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website en/of app aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website en/of app te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JASA of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website en/of app wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
JASA behoudt zich het recht voor de op of via deze website en/of app aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website en/of app aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/ of diensten binnen Nederland zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag. Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/ of diensten buiten Nederland zijn van toepassing de ORGALIME algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie. Een exemplaar kunt u via de website www.jasa.nl downloaden en/of app downloaden. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Toepasselijk recht / geschillen
Op deze website/app en deze disclaimer / privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.